Suoraan sisältöön
Työterveyskirjasto

Kirjaston sisältö

 

Työterveyskirjasto käyttöehdot

Info
2.4.2013
Toimitus

Tietokanta

Kustannus Oy Duodecim (jäljempänä "Duodecim") julkaisee Työterveyskirjasto-nimistä tietokantaa (jäljempänä "Tietokanta") Internetissä ylläpitämässään http://www.tyoterveyskirjasto.fi-palvelussa. Näillä käyttöehdoilla sovitaan Tietokannan käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") ja Duodecimin välisestä suhteesta. Käyttäessään Tietokantaa Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Tietokantaan kuin mitkä näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään. Kaikki oikeudet Tietokantaan ja sen sisältöön, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Tietokantaa pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Tietokantaa.

Mitä edellä on sanottu Tietokannasta, koskee myös määrällisesti olennaista osaa Tietokannasta. Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Tietokannasta itselleen. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Tietokannasta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Tietokantaa näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Duodecimille aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Tietokannan käytöstä.

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet

Duodecim ei vastaa Tietokannan sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Tietokannan sisällön virheellisyydestä. Duodecimilla on oikeus tarvittaessa muuttaa tai lopettaa Työterveyskirjastossa olevia palvelujaan tai perustaa uusia palveluja. Duodecim ei vastaa Tietokannan saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon toimintakatkoksista.

Käyttäjätiedot ja rekisteriseloste

Duodecim voi kerätä Tietokannan Käyttäjän antamia henkilötietoja ja Käyttäjän Tietokannan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Duodecim noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja voidaan käyttää Duodecimin ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kustannus Oy Duodecim

Kaivokatu 10A, 7krs.

00101 Helsinki

puh. 09 618 851

e-mail: tyoterveyskirjasto@duodecim.fi

Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi Duodecimilla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Jatkamalla Tietokannan käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.

Riitojen ratkaiseminen

Näitä käyttöehtoja ja Tietokannan käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lainsäädäntöä.